นายไสว  ศรีวงษ์ชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชลธิชา คงสมบูรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจิราพร ภาระหันต์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐิติพร แสงกล้า

ครูชำนาญการ

นางสาวยุธิดา เหลาดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางละไม มีพูล

ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวมัสยา ฤาชา

ครู

นางอัญชัญ บุราณ

ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวสุภัคชญา จันทะโข

ครูอัตราจ้าง

นางสาววาสนา สูงชัยภูมิ

ครูชำนาญการ

นางสาวเทียนทอง คึ้มภูเขียว

ครูชํานาญการ

นางสาวสใบทอง จันทร์โชติ

ครูผู้ช่วย

นางจันทิมา เจริญขามป้อม

ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวกมลณัฐ พิชัย

ครูชํานาญการ

นางสาวพรปรีชา เรืองศักดิ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชาพัชร์ กุศลคุ้ม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสายทอง ศรีวงษชัย

ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาววาธินี สัตตานุสรณ์

ครู

นางประภาศรี ดิเรกศรี

ครูชํานาญการพิเศษ

นายณัฐพงศ์ บาลไทสงค์

ครู

นางกัณตินันท์ ทิพย์สนธิ์

ครูชํานาญการพิเศษ

นายธนชิต ยุทธแสน

ครูผู้ช่วย

นางสาวพันธิมาศ จำปาลาด

ครูผู้ช่วย

นางอภิญญา หลินศรี

ครูชํานาญการพิเศษ

นายสัญญา เชิมชัยภูมิ

ครูชำนาญการ

นางเดือนแรม ใจวัน

ครูชํานาญการพิเศษ

นายนครินทร์ หงษ์ทอง

ครูอัตราจ้าง

นายจักรภัทร เกิ้นโนนกอก

ครูชํานาญการ

นายอภินันท์ หัสจรรย์

ครู

นางพิมดาว ตั้งพงษ์

ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวสุพิชชา แทนคร

ครู

นางสาววรรณิภา รักษ์มณี

ครูชํานาญการพิเศษ

นายจักรพันธ์ ศิลาพันธ์

ครูชํานาญการพิเศษ

นางจุฑาภรณ์ แก้วไตรรัตน์

ครูชํานาญการ

นางอนุสรา พรมเดื่อ

ครูชํานาญการ

นายประธาน ยศรุ่งเรือง

ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิตยา ชินทะนา

ครูชํานาญการ

นางสาวหทัยชนก เด่นพงศ์

ครู

นางปิยนุช ไชยมงคล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศรา เกตุไธสง

ครู

นายวัชรพล แสงสุระ

ครู

นางสาวพิรุณรักษ์ อิติปิ

ครูชํานาญการ

นายวีระวุฒิ พงษ์จันทร์

ครูอัตราจ้าง

นางชลธิชา คงสมบูรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจักรพันธ สีหานาถ

ครูชํานาญการพิเศษ

นายไพฑูรย สว่างตา

ครูชํานาญการ

นางสาวอนงค์ลักษณ์ ประยูรหาญ

ครูชํานาญการ

นางอาลิสา จงกลาง

ครูชํานาญการ

นางสาวเจษฎาพร หนูหล้า

ครู

นางยุพเรศ จิตรปลื้ม

ครูชํานาญการพิเศษ

นายกรวิทย์ พิบูลย์สังข์

ครูชํานาญการ

นางสาวจันทิรา สองศรี

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

นายพนาจิตร ป้อมปริยานนท์

ช่างปูน 4