รัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฏีกา

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

  - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

  - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

    - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

  - แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

  - แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

- แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

5. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

6. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

7. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

8. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

9. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

10. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

11. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

12. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม

13. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

14. พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

15. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

16. พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

17. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

18. พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

19. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

20. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563


กฎ ก.ค.ศ.

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561


หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2561