O25.pdf

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูฯ

1. การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่งครู 


หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู 

2. องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ปี 2566 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูฯ ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน บุคลากรฯ 

7.  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2548 


หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

1. หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

2. แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งครู 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่งครู


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1.  กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ พ.ศ 2561  

2. ประกาศ สพฐ.แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ.2562 

3. ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

4. ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 


หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

1. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ 2561 

2. ประกาศ สพฐ.แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ.2562 

3. ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 

4. ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ