วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

นำโดย นายไสว ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

นายไสว ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง นำคณะครูฝ่ายวิชาการ เข้าประกวด Best Practices ของโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวแดง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ในวันที่ 31 สิงหาคมพ.ศ. 2566 มีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันวันแรก ดังนี้ ปฐมวัย กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ได้รับการนิเทศติดตาม การประเมิน PA ในระดับชั้นปฐมวัย เพื่อประเมินผลการปฎิบัติงาน ตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อบรรลุพันธกิจ และความสำเร็จขององค์กร

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ร่วมงานเกษียณอายุราช ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวแดง ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประชุมกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวแดง

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

นิเทศ ติดตาม โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ จากท่าน ดร. ศรายุทธ ปานมะเริง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และพิธีรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

มอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2566 ของโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พิธีเปิดป้ายสมาคมครูอำเภอหนองบัวแดง และทำบุญครบรอบ 22 ปี ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพทุ่งกะมัง บ้านหนองหอย อ. หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนานีพันปีหลวง

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน นวัตกรรมพัฒนาการบริหาร ณ ศึกษาธิการภาค 13  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวแดง

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนของโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนา สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การวัดแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พิธีทบทวนปฏิญาณ และพิธีสวนสนาม ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมปลูกหญ้า เพิ่มพื้นที่สีเขียวสนามฟุตบอล โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ โครงการรักษ์ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  

เด็กหญิงมนชนก คงด้วง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนายจักรพันธ์ สีหนาถ ครูผู้ฝึกสอน

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เข้าร่วมประชุมนิเทศติดตามและประเมินผล โครงการ innovation for Thai education (IFTE) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผอ. เขต พบเพื่อนครู โดยสมาคมครูอำเภอหนองบัวแดง ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมการแข่งขัน SIAM ROBOT PROGRAMMING TOURNAMENT  ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สอบ O-Net ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แนะแนวการศึกษา จากโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

เข้ารับทุนการศึกษาจาก เจ้าคณะอำเภอหนองบัวแดง เนื่องในอายุวัฒนมงคลครบ 61 ปี 40 พรรษา

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

การทดสอบ PRE RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

วันครู ปี 2566 ของอำเภอหนองบัวแดง

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของอำเภอหนองบัวแดง ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

ทดสอบ pre - O-NET โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับชั้นอนุบาล 2565

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากโลตัสสาขาหนองบัวแดง ให้กับโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สอบคัดกรองการฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 / 2565

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประชุมผู้บริหารของสมาคมและเครือข่ายครูอำเภอหนองบัวแดง ณ ห้องประชุมวีไอพีโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ฉีดวัคซีนบาดทะยัก และป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ร่วมกิจกรรมงานกาชาดอำเภอหนองบัวแดง

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวแดง และพิธีมอบธงให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 อนุบาลเด็กน่ารัก เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้นน้ำซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ระดับอำเภอหนองบัวแดง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวแดง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวแดง

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

มอบทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2  / 2565 ในวันจันทร์ ที่ 31 คุลาคม 2565 โดยมี นายไสว ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ท่านรองประภาส วงษ์โท คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวีไอพีโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ต้อนรับท่านผู้บริหารสถานศึกษา นายไสว ศรีวงษ์ชัย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง โดยมีนายประภาส วงษ์โท รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นายไสว ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง เข้าสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ท่านวิษณุ ฉลองขวัญ เยี่ยมนิเทศติดตาม โครงการโรงเรียนต้านทุจริตในสถานศึกษา เพื่อการนำหลักสูตรมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ศิลปชีพทุ่งกะมัง บ้านหนองหอย

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสำหรับนักเรียนเข็มที่ 1 และ 2 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565

มอบทุนการศึกษา โครงการลมหายใจเพื่อน้อง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

มอบเกียรติบัตร ห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

การทดสอบการอ่าน การเขียน

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไอลดา ขวกเขียว ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เด็กชายเพชรพีรศรี แซ่เฮง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัล สอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ.2565

พิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงจัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง นำโดย นายขันทอง เด่นพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงนางอารยา วสุธณรัตนสกุล นายประภาส วงษ์โท นางชลธิชา คงสมบูรณ์ นายบริบูรณ์ ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และชั้นอนุบาล เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ไฟเซอร์ฝาสีส้ม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลชุมหนองบัวแดง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันหุ่นยนต์ Lego SUMO 1,000 g ระดับประถมศึกษา ในรายการ Thailand Manual Robot Challenge 2021  ณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ SAMILA THAlLAND INTERNATIONAL ROBOTIC GAMES 2021

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวแดง มอบวุฒิบัตรให้กับคุณครูที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA จำนวน 6 ชั่วโมง

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง นำโดยท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ต้อนรับคณะติดตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามโครงการ TFE (Teams for Education ) ณ ห้องประชุมวีไอพี โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563 

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ได้รับการประเมินจาก คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยมีท่าน ขันทอง เด่นพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง กล่าวต้อนครับ พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติในการประเมินโรงเรียนสุจริต ในครั้งนี้ 

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563 

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก สำนักงานควบคุมโรค โรงพยาบาลหนองบัวแดง ถึงมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโคน่า (covid 19) โดยมีท่านพ่อใหญ่ ขันทอง. เด่นพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นำเดินตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ขอบพระคุณสำนักงานควบคุมโรค ที่ให้คำแนะนำ ในครั้งนี้