นายไสว ศรีวงษ์ชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-0728500

อีเมล : sawai.sri63@gmail.com

นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

อีเมล : 

นางชลธิชา คงสมบูรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

อีเมล : krukung00@gmail.com