แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

รหัสสถานศึกษา : 36010232

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

1050

นักเรียน

50

ครู

4

ครูอัตราจ้าง

1

นักการภารโรง